Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3044_0620-2014
Administrativ enhet 3044
Planident 0620-2014
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2014-2025
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.08.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 0620-2014
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 27.08.14.K.planbestemmmelser.pdf  
  Vedtak 12-00207-202_Saksutskrift_-_Kommuneplanens_arealdel_2014_-_2025._Sluttbehandling.--_343033_1_1.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse_2013_-25.pdf  
  Tegnforklaring KP_teiknforklaring.pdf  
  Arealplankart KP_forside_200115.pdf  
  Arealplankart KP_side2_200115.pdf  
Andre dokumenter Konsekvensutredning KU_2012_-_2min_(2).pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS_av_arealdelen_2013.pdf  
  Diverse 05.03.14_KONSEKVENSER_AV_ENDRINGER_I_KOMMUNEPLANENS_AREALDEL.pdf  
  SOSI-fil arealdel-2014.sos  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
04.11.2014 2014 / 4510   Godkjent PBL Disp fra krav til slokkevann i pbl § 27-1 Pbl § 27-1 Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Disp pbl § 27-1
  Vis i kart (+)
X: 6708911,46 Y: 446240,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.11.2014 2013 / 365   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avslag søknad disp for bygging av tilbygg til ekisterende hytte. LNF, villreinområde Tilbygg Vedtak Avslag disp tilbygg eksisterende hytte i LNF område, snaufjellet og villreinområde. Negativ uttalelse fra FM og villreinnemnda
  Vis i kart (+)
X: 6701353,48 Y: 449417,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.01.2015 2012 / 5716   Godkjent PBL Disp fra krav til slokkevann i hht PBL § 27-1 Krav til slikkevann § 27-1 Nybygg Vedtak Disp fra krav til slokkevann PBL § 27-1
  Vis i kart (+)
X: 6709003,67 Y: 446280,13
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.03.2015 2015 / 421   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Disp for bygging av båthus i LNF og 100 metersbelte LNF og byggeforbud i 100 metersbelte Nybygg Vedtak Disp LNF formål og bygging i 100 metersbelte for bygging av båthus
  Vis i kart (+)
X: 6699853,11 Y: 448566,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.03.2015 2015 / 615   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp plankrav og felles regulering for bygging av vei frem til eksisterende hytte Plankrav og krav til felles regulering Vesentlige terrenginngrep Vedtak Disp fra plankrav og krav om felles regulering for bygging av vei til eksisterende hytte
  Vis i kart (+)
X: 6695966,32 Y: 470390,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.04.2015 2015 / 1037   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Disp fra krav til slokkevann PBL § 27-4 Krav til slokkevann Nybygg Vedtak Disp krav til slokkevann
  Vis i kart (+)
X: 6703037,96 Y: 456782,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.04.2015 2012 / 839   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Disp krav til slokkevann Krav til slokkevann gitt i PBL § 27-1 Nybygg Vedtak Disp krav til slokkevann PBL § 27-1
  Vis i kart (+)
X: 6706510,45 Y: 448672
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.05.2015 2014 / 2601   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Disp for bygging av bod i 100 metersbelte Byggeforbud langs vann og vassdrag Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Disp for bygging av bod i 100 metersbelte fra vann
  Vis i kart (+)
X: 6707822,51 Y: 438298,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.06.2015 14 / 4778   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Disp. fra deleforbud langs vann; disp. fra LNF-formål LNF Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6719169,17 Y: 462683,78
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.01.2016 15 / 4565   Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Disp. fra plankrav og formål Boligformål Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6717613,48 Y: 464004,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2016 2015 / 2831   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Byggeforbud i LNF LNF Tilbygg Vedtak Dispensasjon for byggeforbud i LNF område
  Vis i kart (+)
X: 6695399,6 Y: 459509,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.05.2016 15 / 4079   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra plankrav i arealdelen pkt. 1.2. Dispensasjon fra plankrav, da tiltaket er i tråd med formålet arealet er avsatt til i arealdelen. En regulering ville sannsynligvis ikke medført annen arealbruk eller utnyttelse. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6705631,34 Y: 459992,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.05.2016 2016 / 608   Godkjent midlertidig Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Byggeforbud langs vassdrag   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6708148 Y: 440302,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.05.2016 2016 / 608   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Dispensasjon for byggeforbud langs vassdrag   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6708143,21 Y: 440297,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.06.2016 15 / 2813   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNF-formål og vern av vassdrag pbl. § 1-8. LNF-formål i arealdelen jf. pbl. § 11-7 nr. 5 og vern av vassdrag pbl. § 1-8 Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6720107,36 Y: 459078,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.06.2016 16 / 2348   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra forbud mot bygging i LNF-område. Delvis innvilgelse. Innvilget tilbygg på 3,4 kvm BYA, omsøkt 12. Fra LNF-formålene i arealdelen. Hardangerviddaplanen § 3.2. Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6703651,56 Y: 454721,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.08.2016 2016 / 3544   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruksendring fra barnehage til bolig   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6713174,95 Y: 458986,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.02.2017 2017 / 150517 16/00846 Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avslag på søknad om dispensasjon fra LNFR og byggegrense mot vassdrag. Ligger i nasjonalt villreingområde - Regional plan for Hardangervidda. Fare for uønsket dispensasjonspraksis og bit-for-bit-nedbygging i høyfjellet. LNFR, byggegrense mot vassdrag, nasjonalt villreinområde - Hardangerviddaplanen. Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6703475,4 Y: 439393,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.03.2017 2017 / 150517 15/01040 Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avslag på dipspensasjon fra LNFR og byggegrense mot vassdrag. Område avsatt til nasjonalt villreinområde i Regional plan for Hardangervidda. Vilkår ikke oppfylt for å kunne innvilge dipsmensasjon, fare for uønsket dispensasjonspraksis og bit-for-bit-nedbyg LNFR, byggegrense mot vassdrag og nasjonalt villreinområde. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6705672,65 Y: 453363,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.05.2017 2017 / 150517 17/00878 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Innvilget dispensasjon for anneks på 40 kvm, mot 30 tillatt i plan. SEFRAK-bygning, hallingstue. Total utnytting innenfor planbestemmelse.   Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6706138,27 Y: 458923,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.08.2017 2017 / 1604   Godkjent RpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 12-5 pkt 6 Byggeforbud langs vassdrag Byggeforbud langs vassdrag Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6707653,1 Y: 440644,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2018 18 / 1028   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Felles avløpsanlegg LNF Utslippstillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6698794,24 Y: 467315,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.07.2018 2018 / 2395   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Dispensasjon byggeforbud i 100 m belte Dispensasjon byggeforbud i 100 m belte Tilbygg Vedtak Dispensasjon byggeforbud i 100 m belte
  Vis i kart (+)
X: 6705409,29 Y: 446136,17
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.07.2018 2018 / 3002   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra slukkevann Dispensasjon fra slukkevann Nybygg Vedtak Dispensasjon fra slukkevann
  Vis i kart (+)
X: 6709602,03 Y: 438037,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2018 18 / 3366 18/03366 Godkjent PBL Dispensasjon fra slokkevann Slokkevann Tilbygg Vedtak Dispensasjon fra slokkevann
  Vis i kart (+)
X: 6709669,16 Y: 437850,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.12.2018 18 / 61218 18/04549 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan     Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6707377,31 Y: 461205,01
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.03.2019 2019 / 684   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp LNFR område Disp LNFR område Tilbygg Vedtak Disp LNFR område
  Vis i kart (+)
X: 6716351,5 Y: 462161,42
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.04.2019 2018 / 3878   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruksendring fra bolig til fritidsbolig Bolig/sentrumsformål Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6726530,25 Y: 445044,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.05.2019 19 / 2388   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5   LNF Nybygg Vedtak Disp. LNF
  Vis i kart (+)
X: 6720770,96 Y: 456045,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.06.2019 2019 / 2631   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6   Byggeforbud mot vassdrag Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6707632,96 Y: 440285,78
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.11.2019 2019 / 4152   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra bygging i LNF område Dispensasjon fra bygging i LNF område Nybygg Vedtak Dispensasjon fra bygging i LNF område
  Vis i kart (+)
X: 6716849,78 Y: 463588,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.11.2019 2015 / 5109   Godkjent Infrastruktursone $ 11-8 bokst b Disp byggegrense fra riksvei Byggegrense fra riksvei Nybygg Vedtak Disp fra byggegrense riksvei
  Vis i kart (+)
X: 6706677,25 Y: 448226,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.11.2019 2019 / 4107   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag på dispensasjon fra plankrav Avslag på dispensasjon fra plankrav Deling av eiendom Vedtak Avslag på dispensasjon fra plankrav
  Vis i kart (+)
X: 6705197,5 Y: 455017,41
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.12.2019 2019 / 5457   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6   Byggegrense mot vassdrag Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6693510,28 Y: 458074,13
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.01.2020 2019 / 4220   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan     Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6707924,4 Y: 443356,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.02.2020 2019 / 5469   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan dispensasjon fra plankrav dispensasjon fra plankrav Nybygg Vedtak dispensasjon fra plankrav
  Vis i kart (+)
X: 6720581,61 Y: 455447,16
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.03.2020 2020 / 184   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra LNF formål Dispensasjon fra LNF formål Tilbygg Vedtak Dispensasjon fra LNF formål
  Vis i kart (+)
X: 6715607,87 Y: 462024,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.04.2020 19 / 3853   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon bygging av garasje til bolig LNF område Bygging av garasje til bolig LNF område Nybygg Vedtak Bygging av garasje til bolig LNF område
  Vis i kart (+)
X: 6715846,25 Y: 462100,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.04.2020 20 / 218   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avløpsanlegg i LNf LNF Utslippstillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6721807,08 Y: 454226,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.04.2020 2019 / 1301   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Byggegrense mot vassdrag Byggegrense mot vassdrag Tilbygg Vedtak Byggegrense mot vassdrag
  Vis i kart (+)
X: 6694988,45 Y: 459642,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.06.2020 20 / 2672     KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avløpsanlegg i LNF LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6713671,74 Y: 459977,41
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.07.2020 2020 / 2489   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjonfo r flytting av anneksi nnanfor LNF-o mråde Dispensasjonfo r flytting av anneksi nnanfor LNF-o mråde Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak Dispensasjonfo r flytting av anneksi nnanfor LNF-o mråde
  Vis i kart (+)
X: 6728124,66 Y: 446293,02
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.08.2020 2020 / 726   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5   Dispensasjonfr å LNFRfø remål i arealdelena v kommuneplanen. Tilbygg Vedtak Dispensasjonfr å LNFRfø remål i arealdelena v kommuneplanen.
  Vis i kart (+)
X: 6713665,17 Y: 459990,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.09.2020 2020 / 2744   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon takvinkel Dispensasjon takvinkel Tilbygg Vedtak Dispensasjon takvinkel
  Vis i kart (+)
X: 6706924,92 Y: 447948,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.09.2020 20 / 3269   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avløpsanlegg i LNF LNF Utslippstillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6707200,49 Y: 444462,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.02.2021 2021 / 164   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Dispensasjon fra krav om slukkevann Dispensasjon fra krav om slukkevann Tilbygg Vedtak Dispensasjon fra krav om slukkevann
  Vis i kart (+)
X: 6708512,61 Y: 447414,81
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.03.2021 2016 / 148   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra bygging i LNF område Dispensasjon fra bygging i LNF område Nybygg Vedtak Dispensasjon fra bygging i LNF område
  Vis i kart (+)
X: 6715253,9 Y: 461882,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.03.2021 2020 / 1641   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Byggeforbud LNF-formål bygging av lagerhall/leilighet Byggeforbud LNF Nybygg Vedtak Dispensasjon byggeforbud LNF
  Vis i kart (+)
X: 6726103,3 Y: 445931,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.03.2021 2021 / 448   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6   Dispensasjonfr å plankrav og byggeforbodssonem ot vassdra Tilbygg Vedtak Dispensasjonfr å plankrav og byggeforbodssonem ot vassdra
  Vis i kart (+)
X: 6708994,68 Y: 436991,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.04.2021 2021 / 797   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 dispensasjonfr å byggeforbodssonam ot vassdrago g arealføremåle dispensasjonfr å byggeforbodssonam ot vassdrago g arealføremåle Tilbygg Vedtak dispensasjonfr å byggeforbodssonam ot vassdrago g arealføremåle
  Vis i kart (+)
X: 6731920,86 Y: 435090,09
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.04.2021 2021 / 619   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp fra LNFR formålet Disp fra LNFR formålet Tilbygg Vedtak Disp fra LNFR formålet
  Vis i kart (+)
X: 6708427,98 Y: 444501,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2021 2021 / 3465   Godkjent Vedtekter til PBL dispensasjon i fra teknisk forskrift § 12-3 om krav til heis for oppføring av tilbygg til eksisterende bygning. dispensasjon i fra teknisk forskrift § 12-3 om krav til heis for oppføring av tilbygg til eksisterende bygning. Tilbygg Vedtak dispensasjon i fra teknisk forskrift § 12-3 om krav til heis for oppføring av tilbygg til eksisterende bygning.
  Vis i kart (+)
X: 6705590,35 Y: 460039,72
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.07.2021 2021 / 3059   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag     Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6725912,34 Y: 437103,14
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.01.2022 2021 / 4063   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp fra LNF formål Disp fra LNF formål Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6731086,74 Y: 437085,89
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.03.2022 2021 / 5690   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbelte langs vann og vassdrag dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbelte langs vann og vassdrag Nybygg Vedtak dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbelte langs vann og vassdrag
  Vis i kart (+)
X: 6707898,02 Y: 437648,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.05.2022 2022 / 1734   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Disp. fra LNF Disp. fra LNF Tilbygg Vedtak Disp fra LNF
  Vis i kart (+)
X: 6705288,72 Y: 460790,17
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.05.2022 2022 / 1506   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 dispensasjon frå LNF føremålet dispensasjon frå LNF føremålet Nybygg Vedtak dispensasjon frå LNFføremålet
  Vis i kart (+)
X: 6716879,23 Y: 463594,02
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2022 2021 / 3638   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan dispensasjon frå byggeforbodssona mot vassdrag og arealføremålet LNFR i arealdelen av kommuneplanen dispensasjon frå byggeforbodssona mot vassdrag og arealføremålet LNFR i arealdelen av kommuneplanen Tilbygg Vedtak dispensasjon frå byggeforbodssona mot vassdrag og arealføremålet LNFR i arealdelen av kommuneplanen
  Vis i kart (+)
X: 6705624,7 Y: 446529,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.09.2022 2021 / 6761   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra plankrav Dispensasjon fra plankrav Nybygg Vedtak Dispensasjon fra plankrav
  Vis i kart (+)
X: 6728891,11 Y: 440446,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.09.2022 2021 / 2088   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon frå LNF-føremål og byggegrense mot vassdrag Dispensasjon frå LNF-føremål og byggegrense mot vassdrag Nybygg Vedtak Dispensasjon frå LNF-føremål og byggegrense mot vassdrag
  Vis i kart (+)
X: 6735415,25 Y: 444386,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.01.2023 2022 / 4488   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg til hytte i LNFR-område LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6727588,85 Y: 443723,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.05.2023 2023 / 1227   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel punkt 1.1 om krav til reguleringsplan dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel punkt 1.1 om krav til reguleringsplan Tilbygg Vedtak dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel punkt 1.1 om krav til reguleringsplan
  Vis i kart (+)
X: 6708474,97 Y: 439863,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.06.2023 2022 / 5943   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan dispensasjon fra plankrav dispensasjon fra plankrav Nybygg Vedtak dispensasjon fra plankrav
  Vis i kart (+)
X: 6708321,95 Y: 439883,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.06.2023 2023 / 1357   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon frå byggeforbod i LNF-område Dispensasjon frå byggeforbod i LNF-område Nybygg Vedtak Dispensasjon frå byggeforbod i LNF-område
  Vis i kart (+)
X: 6714735,12 Y: 461701,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.06.2023 2023 / 2292   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 dispensasjon i fra LNF-formålet dispensasjon i fra LNF-formålet Tilbygg Vedtak dispensasjon i fra LNF-formålet
  Vis i kart (+)
X: 6713324,77 Y: 459575,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.06.2023 2023 / 3191   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon i fra byggeforbud i området avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel Dispensasjon i fra byggeforbud i området avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel Tilbygg Vedtak Dspensasjon i fra byggeforbud i området avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel
  Vis i kart (+)
X: 6707189,93 Y: 450199,65
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.07.2023 2022 / 5870   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 byggeforbud i LNF-områder) byggeforbud i LNF-områder) Underbygg Vedtak byggeforbud i LNF-områder)
  Vis i kart (+)
X: 6707808,43 Y: 446448,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.08.2023 2022 / 5296   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon frå byggeforbod i LNFR-område Dispensasjon frå byggeforbod i LNFR-område Nybygg Vedtak Dispensasjon frå byggeforbod i LNFR-område
  Vis i kart (+)
X: 6724748,22 Y: 438581,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
0620 Kommunens arealdel 2003- 2012
062008001 Kommunedelplan Seterdalen