Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2015002
Administrativ enhet 5028
Planident 2015002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 16 / 73
Saksnummerinformasjon 16/73
Plannavn Områdeplan for Ler sentrum
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 06.03.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1653
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram 01.09.2015
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 28.03.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 05.04.2017 / 25.05.2017
2. gangs behandling 28.11.2017
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 06.03.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2015002_Bestemmelser områdeplan Ler sentrum, sist rev. 16.03.23.pdf  
Vedtaksdokumenter Planprogram 2015002_vedtak_planprogram.pdf  
  Planprogram 2015002_Planprogram.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 2015002_Saksfremstilling_Planprogram.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 2015002_Saksfremstilling_PlanprogramII.pdf  
  Diverse 2015002_Annonsering oppstart.pdf  
  Bestemmelser Bestemmelser.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Ros analyse Ler.pdf  
  Diverse Stedsanalyse.pdf  
  Vedtak samlet saksfremstilling ny 1. gangs behandling.pdf  
  Vedtak samlet saksfremstilling 1. gang.pdf  
  Arealplankart 2015002_Plankart vedtatt.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) samlet saksfremstilling.pdf  
  Vedtak saksprotokoll.docx  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse ferdig.pdf  
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler 2015002_Modell for finansiering av felles infrastruktur.pdf Modell for finansiering av felles infrastruktur
  Bestemmelser 2015002_Bestemmelser områdeplan Ler sentrun_06.03.18.pdf  
  Illustrasjon 2015002_Kart for områdeskred-områdestabilitet Bortna.pdf  
Andre dokumenter Diverse 2015002_Skredfarevurdering_Ler.pdf  
  Diverse Støyprognose_vedlegg til planen.pdf  
  Diverse Notat Kaldvella 2016_11_04 Versjon 5.pdf  
  Diverse SEFRAK verdivurdering vedlegg.pdf  
  Diverse Oppsummering trafikktellinger kv3004 Lykkjvegen 2016.pdf  
  Kart 2015002_Flom_temakart.pdf  
  Kart 2015002_Kvikkleire_temakart.pdf  
  Diverse Områdeplan Ler - alternative veitraseer. Geoteknisk notat.pdf  
  Diverse notat til behandling.pdf Rådmannens sammenstilling- alternative vegtraseer
  Diverse 2015002_Finansering av felles infrastruktur.pdf Modell for finansiering av felles infrastruktur i henhold til rekkefølgebestemmelser
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler Lykkjvegen 24.pdf  
  Innsigelse Avklaring av innsigelse- BaneNOR Ler sentrum.pdf Avklaring insigelse
  Rapport 2015002_KTT-45-A-10012.pdf  
  Rapport 2015002_D0081922-RIG-N-01-002 Uavhengig kvalitetssikring Ler stasjon.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
20.03.2023 22 / 266   Kun innhold Endring av bestemmelser og plankart Formannskapet Vedtak
Bestemmelser
Arealplankart
Planbeskrivelse
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
26.11.2018 18 / 6099   Godkjent RpArealFormål grønnstruktur $ 12-5 pkt 3 Parkeringsplass ved pumpestasjon i arealformål lekeplass. Lekeplass Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 7008246,9 Y: 566320,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.11.2020 20 / 6087 Tilbygg Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Utnyttelsesgrad Utnyttelsesgrad på eiendommen Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7008229,9 Y: 565857,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.05.2021 21 / 1172   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Endring av regulert gang-/sykkelveg til fortau. 1714/3.   Andre avgjørelser     Vis i kart (+)
X: 7008534,6 Y: 565563,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.04.2022 21 / 2090   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Fradeling av areal og oppføring av gjerde. Område avsatt til LNFR og idrettsformål   Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7008608,5 Y: 565354,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1991001 Ler II
1996007 Nytt kryssningsspor på Ler
2000004 MVRE for Lykkjvegen 38, Ler
2002007 Reg. plan for boligområde og barnehage Ler II-mindre v.reg.endring
2003013 Mindre vesentlig reguleringsendring Bolig og barbehage Ler II
2004003 Reguleringsplan for deler av Ler sentrum gnr 135 bnr 10
2007015 137/21 Regulering til boligformål Skjesbakkplassen, Ler
2010001 MVRE Skjesbakkplassen