Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2015002
Administrativ enhet 5028
Planident 2015002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 16 / 73
Saksnummerinformasjon 16/73
Plannavn Områdeplan for Ler sentrum
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 06.03.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1653
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram 01.09.2015
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 28.03.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 05.04.2017 / 25.05.2017
2. gangs behandling 28.11.2017
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 06.03.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser etter k-styrevedtak.pdf  
Vedtaksdokumenter Planprogram 2015002_vedtak_planprogram.pdf  
  Planprogram 2015002_Planprogram.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 2015002_Saksfremstilling_Planprogram.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 2015002_Saksfremstilling_PlanprogramII.pdf  
  Diverse 2015002_Annonsering oppstart.pdf  
  Bestemmelser Bestemmelser.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Ros analyse Ler.pdf  
  Diverse Stedsanalyse.pdf  
  Vedtak samlet saksfremstilling ny 1. gangs behandling.pdf  
  Vedtak samlet saksfremstilling 1. gang.pdf  
  Arealplankart 2015002_Plankart vedtatt.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) samlet saksfremstilling.pdf  
  Vedtak saksprotokoll.docx  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse ferdig.pdf  
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler 2015002_Modell for finansiering av felles infrastruktur.pdf Modell for finansiering av felles infrastruktur
Andre dokumenter Diverse 2015002_Skredfarevurdering_Ler.pdf  
  Diverse Støyprognose_vedlegg til planen.pdf  
  Diverse Notat Kaldvella 2016_11_04 Versjon 5.pdf  
  Diverse SEFRAK verdivurdering vedlegg.pdf  
  Diverse Oppsummering trafikktellinger kv3004 Lykkjvegen 2016.pdf  
  Kart 2015002_Flom_temakart.pdf  
  Kart 2015002_Kvikkleire_temakart.pdf  
  Diverse Områdeplan Ler - alternative veitraseer. Geoteknisk notat.pdf  
  Diverse notat til behandling.pdf Rådmannens sammenstilling- alternative vegtraseer
  Diverse 2015002_Finansering av felles infrastruktur.pdf Modell for finansiering av felles infrastruktur i henhold til rekkefølgebestemmelser
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
26.11.2018 18 / 6099   Godkjent RpArealFormål grønnstruktur $ 12-5 pkt 3 Parkeringsplass ved pumpestasjon i arealformål lekeplass. Lekeplass Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 7008246,9 Y: 566320,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1991001 Ler II
1996007 Nytt kryssningsspor på Ler
2002007 Reg. plan for boligområde og barnehage Ler II-mindre v.reg.endring
2003013 Mindre vesentlig reguleringsendring Bolig og barbehage Ler II
2004003 Reguleringsplan for deler av Ler sentrum gnr 135 bnr 10
2010001 MVRE Skjesbakkplassen