Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1441
Administrativ enhet 4204
Planident 1441
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 13219
Saksnummerinformasjon 201513219
Plannavn Kommunedelplan for havnområde nord, Kongsgård - Vige
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 10.04.2019
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 11.03.2016
Frist for uttalelse til planprogram 29.04.2016
Vedtatt planprogram 22.06.2016
Frist innspill 29.04.2016
1. gangs behandling 21.06.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 30.06.2017 / 10.10.2017
Endelig planvedtak 10.04.2019
Stadfesting 25.06.2020
Kunngjøring av planvedtak 16.10.2020
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 1441_Bestemmelser 10.04.2019.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 1441_Plankart.pdf  
  Bestemmelser 1441_Bestemmelser.pdf  
  Planbeskrivelse 1441_Planbeskrivelse.PDF  
  Vedtak Vedtak FORMAN, 26092018, Sak 116_18, Kommunedelplan for Havneområde nord, Kongsgård Vige - før mekling.PDF  
  Vedtak Vedtak i bystyret 10042019 - sak 47-19.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Instilling Bystyresak 2. gangs behandling etter mekling.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksfremlegg 2.gangsbehandling -behandlet i formannskapet før mekling.pdf  
  Planprogram Planprogram kommunedelplan Kongsgård-Vige, fastsatt i bystyret 22062016.pdf  
  Diverse Meklingsprotokoll med kartvedlegg.PDF  
  Innstilling (saksfremlegg) Formannskapsak 128-20 saksfremstilling - planbeskrivelse.PDF  
  Vedtak Formannskapsak 128_20 vedtak - planbeskrivelse.PDF  
Andre dokumenter Rapport Biologisk mangfold Kongsgård Vige Kristiansand - rapport fra Naturmuseet.pdf  
  Rapport Forprosjekt veg Marviksletta-Vige.PDF  
  Rapport Forurensing og miljokonsekvenser for Topdalsfjorden.pdf  
  Rapport Geotekniske vurderinger, kommunedelplannivå.pdf  
  Rapport Helsekonsekvensutredning Kongsgård-Vige.pdf  
  Rapport Innspill fra barn og ungdom kommunedelplan havneområde nord.pdf  
  Rapport Kriminalitetsforebyggende tiltak i Kristiansand Havn.pdf  
  Rapport Nyere tids kulturminner.pdf  
  Rapport Landskapsanalyse.pdf  
  Rapport Luftkvalitet for Kristiansand havn.pdf  
  Rapport Mobilitetsplan.pdf  
  Rapport Næringslivets behov.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS analyse.pdf  
  Rapport Skipstrafikk.pdf  
  Rapport Tankbulk og lagringsmengder.pdf  
  Rapport Temautredning friluftsliv.pdf  
  Rapport Trafikkanalysen.pdf  
  Rapport Uttalelse fredete kulturminner.pdf  
  Rapport Vurderinger av flom vann og avløp.pdf  
  Kart Støykart - vedlegg 3n.PDF  
  Kart Støykart - vedlegg 3o.PDF  
  Kart Støykart - vedlegg 3p.PDF  
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1406 E18/E39 YTRE RINGVEG VIGE - VOLLEBERG