Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2016019
Administrativ enhet 5028
Planident 2016019
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 632
Plannavn Detaljregulering Gartnerihagen
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 29.08.2016
Kunngjøring av planarbeid 11.01.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 21.04.2023
1. gangs behandling 27.06.2023
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak