Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1834_2006001
Administrativ enhet 1834
Planident 2006001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Saksår / sekvensnummer 2006 / 15
Plannavn Arealdel kommuneplan Lurøy
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 20.06.2006
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Frist innspill  
1. gangs behandling 08.06.2005
Offentlig ettersyn - fra / til 18.06.2005 / 31.08.2005
Endelig planvedtak 20.06.2006
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser KA - Kommuneplanens arealdel - tekstdel.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart KA - kommuneplanensArealdel-kartdel -vedtatt.pdf  
Andre dokumenter Vedtak HyttetomterGnr.50-4.pdf Tilsyns og rettighetsstyre gir tillattelse til fradeling av 2 fritidstomter (hver på inntil 1000 m2) i hht plan- og bygningslovens §20-1 punt m og §21-4.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
19.11.2014 2014 / 114 FRADELING 12/2 Bestemmelsene Paragraf "LNF 2 Områder hvor spredt fritids, bolig og ervervsbebyggelse tillates" endres og antall tillatte naust i område Nord-Solvær økes fra 3 til 5 Formannskapet Vedtak
Vedtak
 
X: 7362986,43 Y: 394671,49
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
26.11.2018 2018 / 117 endring Ørnes Kun innhold Mindre endring av akvakulturområde Ørnes Formannskapet Vedtak Mindre endring av akvakulturområde Ørnes
 
X: 7368509,55 Y: 411379,73
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
04.06.2014 2014 / 43   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Innvilgning søknad fra Alf-Willy Johansen vedrørende bygging av en hytte på Gnr. 27/1 LNF Nybygg  
X: 7357388,902 Y: 415844,98
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
04.06.2014 2014 / 44 Svinholmen Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Innvilget søknad om bygging av en hytte på Gnr. 1/267, Svinholmen ved Lovund. Svein Jenshaug.   Nybygg  
X: 7364293,776 Y: 382602,242
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2014 2014 / 73 Hyttetomter Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av 3 hyttetomter fra Gnr. 36/3. Arealformål LNF med tillatt spred boligbebyggelse. Det dispenseres fra bestemmelse som tillatter kun spredt boligbebyggelse, ikke fritidsbebyggelse. LNF med tillatt spredt boligbebyggelse Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Samlet saksfremstilling og vedtak
 
X: 7365564,36 Y: 415478,5
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
22.04.2015 2015 / 25 Gnr. 26/8 Avslått Arealbruk kommune(del)plan Ønske om å bruke naust til formål "fritidsbebyggelse" deler av året Naust Bruksendring, utvidelse/endring drift  
X: 7358264,98 Y: 417081,48
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
26.04.2016 2016 / 39 Vardskjæret Sør Godkjent Arealbruk kommune(del)plan I henhold til plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra arealdelen vedtatt 20.06.2006 for ny oppdrettslokalitet/flytting av eksisterende lokalitet i samsvar med søknaden. Vannareal for almenn bruk Nybygg Vedtak I henhold til plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra arealdelen vedtatt 20.06.2006 for ny oppdrettslokalitet/flytting av eksisterende lokalitet i samsvar med søknaden.
 
X: 7361358,69 Y: 386805,93
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
30.11.2016 2016 / 119 Hytte Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra LNF formål i arealdel kommuneplan Lurøy for riving av våningshus på Gnr. 30/157 og bygging av hytte. LNF Nybygg Vedtak Dispensasjon fra LNF formål i arealdel kommuneplan Lurøy for riving av våningshus på Gnr. 30/157 og bygging av hytte.
 
X: 7363152,08 Y: 414166,82
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
30.11.2016 2016 / 123 Hytte Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra LNF formål i arealdelen kommuneplan Lurøy og byggeforbud i 100 m beltet langs sjø i plan- og bygningslovens §1-8 for deling av eiendom 24/4 LNF Deling av eiendom Vedtak Dispensasjon fra LNF formål i arealdelen kommuneplan Lurøy og byggeforbud i 100 m beltet langs sjø i plan- og bygningslovens §1-8 for deling av eiendom 24/4
 
X: 7372671,35 Y: 408345,49
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2017 2017 / 56 Grilhytte Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra arealdelen for bygging av grillhytte på gnr 43 bnr 1. LNF Nybygg Vedtak Dispensasjon fra LNF - 2 formål for bygging av grillhytte
 
X: 7373234,96 Y: 418097,66
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
23.10.2017 2017 / 93 lokalitet Måvær Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Etablering av oppdrettslokalitet Måvær Vannareal for allmenn bruk Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Dispensasjon fra arealdelen for etablering av oppdrettslokalitet Måvær
 
X: 7374948,11 Y: 399186,48
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
08.12.2017 2018 / 129 Båtplass og kai Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra LNFR formål i arealdel kommuneplan Lurøy og fra byggeforbud i 100 m belte i plan og bygningslovens §18 for fradeling av tomt og bygging av kai, kaihus, naust og flytekai i samsvar med søknaden. LNF Nybygg Vedtak Dispensasjon fra LNFR formål i arealdel kommuneplan Lurøy og fra byggeforbud i 100 m belte i plan og bygningslovens §18 for fradeling av tomt og bygging av kai, kaihus, naust og flytekai i samsvar med søknaden.
 
X: 7372636,59 Y: 408458,57
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
14.02.2018 2018 / 3   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra LNFR formål i arealdelen for innredning deler av fjøs som fritidsbolig i samsvar med søknaden; LNF Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak Dispensasjon fra LNFR formål i arealdelen for innredning deler av fjøs som fritidsbolig.
 
X: 7371192,52 Y: 408638,5
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.04.2018 2018 / 26 Boligbygging Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra jordlovens §9 for bygging av bolig og føring av adkomstvei samt trase for infrastruktur. Dispensasjon fra fra areadelens bestemmelser til spredt bolig- og fritidsbebyggelse 1. og 2. som det går frem av saksfremlegget   Nybygg Vedtak Det gis dispensasjon fra jordlovens §9 for bygging av bolig og føring av adkomstvei samt trase for infrastruktur i samsvar med søknaden. Det gis dispensasjon fra areadelens bestemmelser til spredt bebyggelse nr. 1 og 2.
 
X: 7379774,39 Y: 403976,51
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.04.2018 2018 / 33 4 firemansbolige Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra planbestemmelser i arealdelen for fradeling av tomt til 4 firemansboliger.   Nybygg Vedtak Dispensasjon fra arealdelens bestemmelse for fradeling av boligtomt i LNF2 område.
 
X: 7376072,84 Y: 409324,43
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
14.05.2018 2018 / 37 Hytte gnr. 41/7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra LNF byggeforbud i 100 m belte inn til havet, bestemmelse om maks. bruksareal per tomt på 110 m2 for bygging av hytte og utsetting av flytebrygge LNF Nybygg Vedtak Dispensasjon fra LNF formål og bestemmelser i arealdelen for bygging av hytte og utsetting av flytebrygge
 
X: 7371957,78 Y: 414969,22
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
26.09.2018 2018 / 77 Flytebrygge Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra plan for oppsett av flytebrygge på Litj Lyngøya, til bruk for allmenheten. LNF og vannareal for allmenn bruk Nybygg Vedtak dispensasjon fra plan for oppsett av flytebrygge på Litj Lyngøya, til bruk for allmenheten.
 
X: 7367710,8 Y: 385722,18
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
26.11.2018 2018 / 116 Varpet Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra plan for etablering av ny oppdrettslokalitet Varpet Vannareal for allmenn bruk Naturområde i sjø Nybygg Vedtak Saksfremlegg og vedtak. Dispensasjon fra plan for etablering av ny oppdrettsanlegg i Varpet
 
X: 7357025,47 Y: 412836,12
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
26.11.2018 2018 / 115 Endring Olvika Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra arealdelen for endring av oppdrettslokalitet Varpet Vannareal for allmenn bruk Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Dispensasjon fra plan for endring av oppdrettslokalitet Olvika
 
X: 7369861,77 Y: 416284,07
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
26.02.2019 2019 / 12   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra plan for etablering av ny lokalitet i Korsvika på Nesøyas østside i Lurøy kommune. Deler av fortøyningen mot nord vil strekke seg inn i Rødøy Kommune. Sjøareal for almenn bruk Nybygg Vedtak Dispensasjon fra arealdelen for etablering av akvakulturanlegg.
 
X: 7386332,99 Y: 397362,64
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
25.09.2019 2019 / 80 Adkomstvei hytte Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra kommunens arealdel og dispensasjon fra byggeforbud i plan- og bygningslovens §1-8 for bygging av adkomstvei i samsvar med søknaden. Veien kan bygges inntil 2,5 meter på rette strekninger og inntil 3 meter i svinger krav om reguleringsplan, byggeforbud i plan- og bygningslovens §1-8 Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Saksfremstilling med vedtak
 
X: 7370197,9 Y: 417485,03
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
21.10.2020 2020 / 108 bruksendring Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon for bruk av naust gnr. 7/30 til formål rorbu LNFR med tillatt spredt bebyggelse Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak Saksfremstilling med vedtak
 
X: 7360781,93 Y: 393968,02
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
08.12.2021 2021 / 169 boligtomt Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra bestemmelse for spredt bebyggelse om at bolig ikke kan plasseres på dyrkbar jord   Nybygg Vedtak Saksfremlegg med vedtak
 
X: 7373239,35 Y: 418288,84
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2022 2022 / 12 Spredt hytte Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra bestemmelser om spredt bebyggelsestype og dispensasjon fra byggeforbud i 100 m belte inn til havet Planbestemmelser type bebyggelse Deling av eiendom Vedtak Saksfremlegg med vedtak
 
X: 7365191,33 Y: 415380,97
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
27.03.2019 2019 / 3 LNF-2 Hestemona Den 27.03.2019 behandlet Tilsyns- og rettighetsstyre en sak vedrørende fradeling av 2 hyttetomter i område med formål LNF med tillatt spredt bebyggelse på Hestmona. Det ble fattet følgende vedtak: Tilsyns- og rettighetsstyret gir tillatelse til fradeling av to fritidstomter (hver på inntil 1000m2) i henhold til plan- og bygningslovens § 20-1 punkt m og § 21-4. Tomt skal plasseres minimum 50 meter luftlinje i fra sjølinjen. Det gis ikke tillatelse til tiltak for oppføring av bygning før parkering og vei er tilfredsstillende etablert og meldt ferdig til Teknisk Etat. •Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. *Ved bruk av svømmelei for rein skal hunder holdes i hus, og støyende arbeid skal midlertidig stoppes.    
X: 7379748,08 Y: 404056,09
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84