Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1804_2017003
Administrativ enhet 1804
Planident 2017003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 163
Saksnummerinformasjon 2017/5030
Plannavn Fv. 834 Nordstrandveien
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.10.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 09.02.2017
Kunngjøring av planarbeid 03.03.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 13.04.2018 / 25.05.2018
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 25.10.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_planbest_20181025.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_plankart_01_20181025.pdf Arealplankart nr.1
  Arealplankart 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_plankart_02_20181025.pdf Arealplankart nr.2
  Arealplankart 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_plankart_03_20181025.pdf Arealplankart nr.3
  Arealplankart 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_plankart_04_20181025.pdf Arealplankart nr.4
  Tegnforklaring 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_tegnfkl_20181025.pdf  
  Vedtak 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_vedtak_20181025.pdf  
  Vedtak 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_meldvtak_20181025.pdf Melding om vedtak.
  Diverse 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_særutsk_20181025.pdf Særutskrift fra møtebok.
  Innstilling (saksfremlegg) 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_saksfrem_20181025.pdf  
  Planbeskrivelse 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_planbeskr_20181025.pdf  
  Diverse 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_saksomsl_20181025.pdf Saksomslag til vedtaksdokumentene.
Andre dokumenter SOSI-fil 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_ sosi_V3_20181025.sos Sosi-fil vertikalnivå 2 over grunnen
  Illustrasjon 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_illust_20181025.pdf Illustrasjonshefte.
  Kart 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_kart_20181025.pdf Kart sikringssone kvikkleire.
  Rapport 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_rapport1_20181025.pdf Rapport systemskifter Nordstrandveien.
  Rapport 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_rapport2_20181025.pdf Rapport alternative sykkelveier og kryssninger.
  Rapport 1804_2017003_Rp_FV.834 Nordstrandveien_rapport3_20181025.pdf Rapport erfaringer sykkelvei i Kirkeveien.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Statens Vegvesen
Saksbehandler Svana Hollum
Saksbehandler Kjetil Christensen
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
02.05.2019 2019 / 3270   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Søknaden gjelder arealoverføring av 1078 m2 til boligformål på gnr 138/2954 (Mælen borettslag). Dispensasjon fra formål om boligformål og samferdselsanlegg. Deling av eiendom Vedtak Tillatelse til deling - arealoverføring.
  Vis i kart (+)
X: 7464789,13 Y: 474010,86
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
06.03.2020 2019 / 1370   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Igangsettingstillatelse   Nybygg Vedtak Igangsettingstillatelse nr 1.
  Vis i kart (+)
X: 7463871,92 Y: 474949,78
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
01.10.2021 2021 / 5003   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra plankartets tomteinndeling i Reguleringsplan for Tuv og Laukeng, jfr § 1 i bestemmelsene og arealoverføring til gnr 89/19. Dispensasjon fra plankartets tomteinndeling Deling av eiendom Vedtak Tillatelse - deling av grunneiendom.
  Vis i kart (+)
X: 7456000,36 Y: 483197,43
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
26.11.2018 2017 / 45011     03.05.2019 Påklaget av Byggmester Erling Skipnes AS den 26.11.2018 og den 17.12.18 av privatperson. Fylkesmannen Vedtak Fylkesmannen stadfester Bodø kommunes vedtakelse av reguleringsplan for fylkesvei 834 Nordstrandveien. Kommunens saksbehandling er etter det vi kan se i tråd med de saksbehandlingsregler som plan- og bygningsloven og forvaltningsloven oppstiller for ved
  Vis i kart (+)
X: 7464434,95 Y: 474569,14
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1067 Nordstrandveien 25 og Tjeldberget 6
1108 Nordstrandveien 27
1114 Nordstrandveien 43-49 og Jernbaneveien
1135 LAGÅRDEN, reg.plan
1158 SMED QUALESV.GRAVHAUGEN reg.
1237 Kirkeveien, parsell Rønvikkrysset - Gjerdåsen
1256 Områdereguleringsplan for Bodø Stamnetterminal
1269 Nordstrandveien 63
1273 Bodø Indre havn felt 9
2014003 Rundkjøring Mælen