Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1851_2021001
Administrativ enhet 1851
Planident 2021001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 23 / 2418
Saksnummerinformasjon Erstatter20/1155
Plannavn Detaljregulering for Hjertholmen
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.02.2023
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 27.04.2021
Kunngjøring av planarbeid 15.05.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 24.01.2022
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 14.02.2022 / 01.04.2022
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 16.02.2023
Kunngjøring av planvedtak 23.02.2023
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser B_2021001.pdf Utgått, Se endring.
Vedtaksdokumenter Arealplankart Pk_2021001.pdf  
  Planbeskrivelse Pb_2021001.pdf  
  Diverse Vedlegg 2.1 - Referat fra oppstartsmøte.pdf  
  Diverse Vedlegg 2.2 - Vurdering om KU Hjertholmen.pdf  
  Diverse Vedlegg 3.1 - Varslingsbrev Hjertholmen.pdf  
  Diverse Vedlegg 3.2 - Avisannonse .pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 4.1 - ROS.pdf  
  Konsekvensutredning Vedlegg 4.2 - KU naturmangfold.pdf  
  Konsekvensutredning Vedlegg 4.3 - KU Friluftsliv.pdf  
  Diverse Vedlegg 4.4 - Overordnet VA-plan - Hjertholmen.pdf  
  Diverse Vedlegg 4.5 - Arealbruksendringer.pdf  
  Vedtak V_2021001.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Innstilling Detaljregulering for Hjertholmen.pdf  
  Diverse 20221222_Merknadsbehandling_Hjertholmen.pdf  
Andre dokumenter SOSI-fil sosi_2021001.sos  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kristina Husjord
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
26.10.2023 23 / 3114   Bestemmelsene Byggegrense langs sjø og vei, ordlyd om brukere til visse formål, og bruk av forretningsområde. Formannskapet Bestemmelser Endrede bestemmelser
Planbeskrivelse Beskrivelse av endring.
Vedtak
 
X: Y:
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
03.03.2023 23 / 2418 21   12.07.2023 Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen Klage
Klage Vedlegg
  Vis i kart (+)
X: 7589288,4 Y: 541383,3
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
31.03.2022 20 / 1155 jp. 65 og 115 Fylkesmennene Annet Trukket/Uaktuell Innsigelse løst. Bølgepåvirkning og risikoreduserende tiltak i bestemmelsene som er gjeldende for hele planområdet er sett på og justert.    
X: Y:
29.03.2022 20 / 1155 jp 64 og 106 Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell Innsigelse løst med grunnundersøkelser    
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1988002 Reguleringsplan, del av Lødingen sentrum
1995002 Endringer for Lødingen fiske- og småbåthavn