Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2021009
Administrativ enhet 5028
Planident 2021009
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 21 / 2383
Saksnummerinformasjon ESA
Plannavn Detaljregulering krysningsspor Melhus sentrum
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.05.2023
Vertikalnivå Under, på og over grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 29.06.2021
Kunngjøring av planarbeid 05.10.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 16.08.2022
Offentlig ettersyn - fra / til 26.08.2022 / 07.10.2022
2. gangs behandling 16.05.2023
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 23.05.2023
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2021009_Planbestemmelser_26.04.23.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Saksprotokoll, sak 101-12, formannskapet 16.08.22.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Samlet saksframstilling, sak 101-12, formannskapet 16.08.22.pdf  
  Planbeskrivelse 2021009_Planbeskrivelse_25.04.23.pdf  
  Arealplankart 2021009_Plankart-A1-1av2.pdf  
  Arealplankart 2021009_Plankart-A1-2av2.pdf  
  Vedtak Egengodkjenning KST 34-23, 23.05.23.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Samlet saksframlegg- Egengodkjening KST 34-23, 23.05.23.pdf  
Andre dokumenter Diverse 2021009_Møtereferat_oppstartsmøte_Krysningsspor Melhus sentrum (2021009) og Krysningsspor Søberg (2021010)_29.06.21.pdf Møtereferat oppstartsmøte
  Diverse Varselbrev Krysningsspor Melhus sentrum.pdf Varselbrev kunngjøring planoppstart
  Diverse 2021009_Behandling av innspill.pdf  
  Rapport 2021009_Datarapport med tiltaksplan for forurenset grunn.pdf  
  Rapport 2021009_Fagrapport Hydrologi og VA.pdf  
  Rapport 2021009_Geoteknisk vurdering-områdestabilitet, 17.06.22.pdf  
  Rapport 2021009_Kontrollrapport områdestabilitet, 17.06.22.pdf  
  Rapport 2021009_Kartlegging av naturmangfold og fremmede arter.pdf  
  Rapport 2021009_Matjordplan, 03.06.22.pdf  
  Illustrasjon 2021009_Oversiktstegning Landskap.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2021009_ROS-analyse, 13.05.22.pdf  
  Rapport 2021009_Vannforskriftvurdering Loddbekken.pdf  
  Rapport Ark rapport_TRFK_2021_Melhus og Søberg Stasjon_BaneNor_Melhus_Thomas Lund.PDF  
  Rapport 2021009_Støyrapport.pdf  
  Diverse 2021009_Besvarelse tilleggspunkter, etter merknadsbehandling.pdf  
  Rapport 2021009_Kulvert Loddbekken.pdf  
  Illustrasjon 2021009_Tegningshefte detaljregulering kryssingsspor Melhus sentrum.pdf  
  Rapport 2021009_Merknadsbehandling_Bane NOR.pdf  
  Rapport 2021009_Merknadsmatrise_Krysningsspor Melhus sentrum_etter høring off. ettersyn.pdf  
  Rapport 2021009_Innkomne høringsuttalelser etter off.høring.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Arealforvaltning