Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2021009
Administrativ enhet 5028
Planident 2021009
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 21 / 2383
Plannavn Krysningsspor Melhus sentrum
Type Detaljregulering
Status Kun opprettet sak ( foreløpig ikke annonsert )
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 29.06.2021
Kunngjøring av planarbeid 05.10.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Stian Aspaas Haugen